Công cụ lập kế hoạch từ khóa tải lên và xu hướng tìm kiếm

Cách tải lên và xu hướng tìm kiếm
1. Nhấp vào Nhận lượng tìm kiếm cho danh sách từ khóa hoặc nhóm chúng thành các nhóm quảng cáo.
2. Nhập danh sách các từ khóa, một từ khóa trên mỗi dòng hoặc được phân tách bằng dấu phẩy. Hoặc nhấp vào Chọn tệp để tải lên tệp CSV có các từ khóa của bạn. Lưu ý rằng các từ khóa này sẽ không được thêm vào bất kỳ chiến dịch hiện tại nào trong tài khoản của bạn.

3. Nhấp vào Lấy Lượng Tìm Kiếm để nhận thống kê lịch sử như khối lượng tìm kiếm hàng tháng hoặc dữ liệu cạnh tranh cho từ khóa của bạn. Để xem các từ khóa này được nhóm vào nhóm quảng cáo, nhấp vào tab Ý tưởng nhóm quảng cáo trong kết quả của bạn.