Sử dụng đối sánh từ khóa chính xác

Với đối sánh chính xác, bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình cho những khách hàng đang tìm kiếm từ khóa chính xác hoặc các biến thể gần giống của từ khóa chính xác của bạn nói riêng. Trong số bốn tùy chọn so khớp từ khóa, so khớp chính xác cho bạn khả năng kiểm soát nhiều nhất đối với những người xem quảng cáo của bạn và có thể tạo nên tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn.

Cách hoạt động của so khớp chính xác

  • Với đối sánh chính xác, quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện khi ai đó tìm kiếm từ khóa chính xác, không có bất kỳ từ bổ sung nào trước, sau hoặc ở giữa từ khóa của bạn. Chúng tôi cũng sẽ hiển thị quảng cáo của bạn khi có ai đó tìm kiếm các biến thể gần giống của từ khóa của bạn. Các biến thể gần giống bao gồm sai chính tả, dạng số ít và số nhiều, từ viết tắt, biến thể từ gốc (chẳng hạn như sàn và làm sàn), chữ viết tắt và dấu trọng âm.
  • Khi sử dụng so khớp chính xác, bạn có thể không nhận được nhiều hiển thị hoặc nhấp chuột, nhưng bạn sẽ có thể thấy tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn. Đó là vì quảng cáo của bạn có thể xuất hiện cho những người đang tìm kiếm cụm từ có liên quan gần như chính xác đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Ví dụ:

Cách so khớp chính xác có thể giúp bạn
Bạn có thể sử dụng so khớp chính xác để giới hạn những người xem quảng cáo của bạn chỉ là những người tìm kiếm từ khóa chính xác hoặc các biến thể gần giống của từ khóa chính xác của bạn. Đây là những người có khả năng quan tâm nhiều nhất đến những gì bạn cung cấp.